ForestKemerburgaz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi satın aldığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”) Forest Kemerburgaz (“SATICI”) (Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi Çiftalan Kemerburgaz Yolu Kurt Kemeri Mesire Alanı Kemerburgaz - Eyüp/İstanbul. MERSIS: 0767062276700011) ile işbu internet adresinden (“Internet Adresi”) bilet satın almakta olan sipariş veren (“ALICI”) arasında imzalanmıştır. Sözleşmede SATICI ve ALICI münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Forest Kemerburgaz

Adres : Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi Çiftalan Kemerburgaz Yolu Kurt Kemeri Mesire Alanı Kemerburgaz - Eyüp/İstanbul

MERSIS: 0767062276700011

Telefon : 0850 441 44 24

Eposta : info@forestkemerburgaz.com

 1. HIZMET KOSULLARI

3.1. Taraflar, ALICI’nın SATICI’nın tesisine girişine ve SATICI’nın tesis hizmetlerinden faydalanmasına Sözleşme ekinde yer alan “GÜVENLİK KURALLARI ve KULLANIM ŞARTLARI” (EK-1), “BİLET VE İADE KOŞULLARI” (EK-2) metinlerinin Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak doğrudan uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

3.2. ALICI Internet Adresinde yer alan SATICI’ya ilişkin tanıtıcı bilgiler ile “Gizlilik ve KVK Politikamız” ve “Genel Kurallar” metinlerini okuduğunu ve bu metinler ile Internet Adresinde yer alan açıklamaların sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Sözleşme ile çelişmediği ölçüde, uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. ALICI anılan metinler haricinde, SATICI’ya ait olsun ya da olmasın, herhangi bir açıklamadan (sosyal medya dahil her türlü mecradaki reklam dahil her türlü metin) SATICI’ya ilişkin edindiği bilgilerin ALICI’nın Sözleşme uyarınca SATICI’dan makul olarak beklediği faydaların tayininde esas alınamayacağını kabul ve beyan eder.

3.3. Taraflar, ALICI’nın bu (3) maddede anılan metinleri okuduğunu ve ALICI’nın anılan metinlerin hükümlerini ihlalinin, diğer esaslı ihlal halleri saklı kalmak üzere, Sözleşmenin ALICI tarafından esaslı ihlali olarak mütalaa edileceğini kabul ve beyan ederler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU AKTİVİTE (ÜRÜN) VE BİLET BİLGİLERİ

4.1 Aktivitenin / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, içeriği, kısıtlamaları, miktarı, tipi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 ALICI satın almak istediği bileti SATICI’ya ait internet sitesinin ödeme sayfasında seçtiğinde biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli, vergi ve harçlar dahil, toplam fiyatını görebilecektir. ALICI, bileti kredi kartı veya banka kartı seçeneklerinden kendisine uygun olanı tercih ederek satın alabilir. ALICI bileti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden satın almakla Internet Adresinin ödeme sayfasında gösterilen tüm bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken bileti, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve kullanım bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ALICI, ürün satın alma sürecinde, satın almak için seçmiş olduğu aktivitenin satın almak istediği aktivite olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, ALICI’nın hatalı bilet alımından SATICI sorumlu değildir. Satın alınan biletleri kontrol ve muhafaza etme yükümlülüğü ALICI’ya ait olup, ALICI biletin elektronik suretini SATICI’nın tesisine girişte ibraz etmek ve tesisi ziyareti süresince biletin elektronik suretini muhafaza etmek zorundadır. Biletin elektronik suretinin kaybedilmesinden SATICI sorumlu olmayıp, biletini ibraz edemeyen ALICI tesise giriş yapamaz. 30 gün içinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bu biletler için ödenen bedellerin iadesi veya bilet değişikliği yapılmaz.

5.3. ALICI, kredi kartı veya banka kartı bilgilerini SATICI’ya ait internet sitesine işlemekle bilet ücretinin ilgili kredi kartı veya banka kartından tahsil edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Satın alınan biletin elektronik sureti ALICI’nın biletleri satın alırken belirttiği e-posta adresine gönderilir.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün temini için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü temin yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI, sözleşme konusu hizmeti/ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde temin edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya temin süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YASAL YOLLAR

Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. ALICI’nın 6502 sayılı Kanun çerçevesinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvuru hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve sağlığa uygunluk açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
e)
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

GÜVENLİK KURALLARI ve KULLANIM ŞARTLARI (EK-1)

 1. “Macera Parkı”nı 130 cm’den kısa ve 200 cm’den uzun yetişkin kişiler kullanamaz.
 2. 13 yaşından küçükler velisinin veya ilgili bir yetişkinin izni, sorumluluğu ve gözetimiyle park içindeki aktiviteleri kullanabilir. 9 yaşından küçük çocukların eğitim alanındaki parkurları kullanımı ancak aile bireylerinin katılımı ve kontrolü ile gerçekleşebilir.
 3. Aktiviteye yiyecek ve içecek ile girilemez, kullanılamaz.
 4. Teknik ekibimizin güvenlik eğitimine katılım zorunludur.
 5. Hava şartlarına bağlı olarak güvenlik ekibimiz kullanımı kısıtlayabilir, iptal edebilir.
 6. Aktiviteye uygun spor kıyafet ve ayakkabılar tercih edilmelidir.
 7. Uzun saçlı kullanıcıların saçlarını bağlamaları ve aktivite sonlanıncaya kadar güvenlikleri için saçlarını açmamaları gerekmektedir.
 8. Kullanıcı, sağlık durumunun elverişliliğini ve yapılan aktivite neticesinde bünyesinde meydana gelebilecek olası reaksiyonları öngörerek kullanım öncesi görevlilere bildirmesi zorunludur. Aksi halde meydana gelebilecek sorunlardan şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. Aktivite sırasında, cep telefonu, saat ve cüzdan gibi kişisel eşyalara ek olarak; kolye, bilezik ve taşlı yüzüklerin de çıkarılması gerekmektedir.
 10. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde iken “Macera Parkı”nı kullanmak kesinlikle yasaktır. Böyle bir kullanımın varlığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kullanıcının kullanımı sona erdirilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 11. Vücuda gerilecek koşum (ekipman) temas ettiği yüzeylerde ameliyat, dikiş veya açık yara olmaması gerekmektedir. Bu konudaki bildirim yükümlülüğü kullanıcıya ait olup; bilgilendirmeme, eksik ya da yanlış bilgilendirmeye bağlı meydana gelebilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarara istinaden sorumluluk kabul edilmez.
 12. Fiziksel veya zihinsel engelli kullanıcıların parkuru kullanabilmeleri güvenlik ekibimizin onayına bağlıdır. Bu onay alınmadan parkurun kullanımı yasaktır. Kullanıcılar engellerini belirtmekle yükümlüdür.
 13. Parkurların kullanımı ve balkonda bekleme esnasında kullanıcıların güvenlik ekipmanlarını çözmeye çalışmaları yasaktır. Kullanıcılar, olası güvenlik endişelerini güvenlik ekibimizle paylaşmak ve çözmelerini istemek zorundadır.
 14. Aynı anda 1 (bir)’den fazla kişinin aynı yürüme parkurunda olması yasaktır. Aynı anda 2 (iki)’den fazla kişinin ise bekleme istasyonlarında durmaları yasaktır. Bir kullanıcı, bir parkuru geçtikten sonra arkasındaki kullanıcı o parkura başlayabilir.
 15. Görevlilerin birden fazla uyarısına rağmen ihlallerin sürmesi durumunda kullanıcının kullanım hakkı sona erdirilebilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 16. Parkın kullanımı sırasında devam edilmemesi ve/veya parkurdan düşülmesi suretiyle kullanıcının indirilmesi durumunda ücrete bağlı kullanım hakkı sona erer.
 17. Park içerisinde, girişi çit, halat ve sair suretiyle engellenmiş alanlara fotoğraf çekme ve diğer kullanıcıları izleme başta nedenleri olmak üzere herhangi bir şekilde girilmesi yasaktır.
 18. Kullanıcıların yukarıda yer alan düzenlemelere aykırı davranmaları ve/veya kendi kusurlarından dolayı kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararları kendi sorumluluğundadır.

Parkın kullanımı esnasında;

Koşum (ekipman) bağlanıp, emniyet alındıktan sonra tütün ve tütün mamulleri içmek,

Aktivite sırasında cep telefonu kullanmak,

Aktiviteyi güvenlik ekipmanlarıyla terk etmek ve/veya kullanılan ekipmanları başkasına vermek,

KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

BİLET VE İADE KOŞULLARI (EK-2)
 

 1. Sipariş tamamlandığında verilen e-posta adresine gelen Sipariş Bildirimi'nde ve/veya cep telefonu numarasına gönderilen SMS'te yer alan sipariş kodu, Forest Kemerburgaz gişelerinde ibraz edilerek bilete dönüştürülecektir.
 2. Aktivite biletlerinin kullanım süresi alındığı tarihten itibaren 30 gündür.
 3. Her bilet sadece seçim yapılarak satın alma için sepete eklenen ve satın alması tamamlanan aktiviteler için geçerlidir.
 4. Parka gelindiğinde ekipman giyilip aktivite başına geçildikten sonra vazgeçme hususu olursa bilet kullanılmış sayılmaktadır.
 5. Paket alımlarında bir aktivite diğeri ile değiştirilecek ise aktivite arasındaki fiyat farkı kasaya ödenip bilet kaşelenmelidir.
 6. Satın alınan tekli aktivite bilet siparişleri, fiyat farkından dolayı paketli ürünlere çevrilemez.
 7. Hem web sitemizdeki aktivite detay sayfalarında hem de park alanımızda yaş, boy, kilo sınırları ve aktivite detayları verilerek bilet satışı yapıldığından dolayı ücret iadesi yapılmamaktadır.
 8. Sonradan kullanılmayan biletler için ücret iadesi mevcut değildir.
 9. Bireysel gruplarda toplu biletlerde online web sitesi üzerinden indirim oranımız bulunmamaktadır.


ATV SAFARİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI (EK-3)

İşbu sözleşme, taraflar arasında imzalanan ATV TESLİM FORMU'nun ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile kiralayan (Seyr-ü Sefa Turizm Ticaret Ltd. Şti.)  maliki ya da işletme sahibi bulunduğu ve kira sözleşmesinde tanımlanan Atv’yi koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, kiralama saati, dönüş istasyonu vb.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla, kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşmede beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tüm bildirimler tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

1)Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, Atv de sözleşmede tanımlananlar haricinde hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.

2)Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir, hiçbir şekilde alkollü, uyuşturucu ve uyku getirici ilaçlar ve sair gibi sevk idaresini etkileyici, psikolojik bozukluklar yaratacak etkenlerle kullanmayacaktır.

3) Kiracı Atv’yi, Atv’ye ait tüm belgeler, aksesuarlarıyla teslim aldığı gibi Atv kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen aldığı noktaya iade edecektir.

4)Kiracı aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür;

 1. Geçerli fiyat tarifesi kira saati üzerinden hesaplanan kiralama ücretidir.
 2. Atv’nin saatlik/günlük kullanım limiti 9/50 km ile sınırlı olup, aşan her km için 0,5 Euro + KDV ücreti kiralayandan tahsil edilir.

5) Kiracının iyi ve sağlam durumda teslim almış olduğu Atv’de kullanım hatası ile ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan, her türlü zarar, ziyan hasar ve cezaları 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  Kiracının tanımlanmış genel kiralama koşullarına uygun olarak, geçerli bir ehliyet ve yaş sınırını doldurmuş olması gerekmektedir. Kiracı dışında Atv’yi kullanacakların genel kiralama koşullarına uygun süreleri doldurmuş olması bilgilerinin kayıt edilmesi ile sürücü olarak bildirilmesi ve sözleşme üzerine bilgilerinin kayıt edilmesi ile mümkündür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen kiracı sorumludur.

6) Atv aşağıdaki amaçlarla kullanılmayacak ve bedelsizde olsa üçüncü şahıslara verilmeyecektir;

 1. Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından.
 2. Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,
 3. Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında
 4. Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
 5. Atv’nin üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerin uygun olmayan arazi koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
 6. Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,

7) Kiracı ek prim bedellerini ödeyerek güvenceleri kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

 1. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,
 2. Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi)
 3. Trafik kaza raporlarının (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,
 4. Trafik kanunlarına aykırı Atv kullanılmasında,
 5. Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda,
 6. Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda,

9) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir;

 1. Kendisi ve araç ile ilgili güvenlik önlemlerini almak,
 2. Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınması
 3. Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin mümkünse fotokopisi alınmalı, alınmaması durumunda evrakların eksiksiz doldurulması,
 4. Olay yerinin mümkünse fotoğrafının çekilmesi,
 5. Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi,
 6. Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Verene ulaştırmak.

10) Kiracı, Atv’nin her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Atv’nin çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda Atv’nin güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.

11) Kiraya Veren hiçbir şekilde kiracı tarafından Atv’de taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı Kiraya Vereni bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama şikâyet ve zarardan ibra eder.

12) 3.şahıslara ve Atv yolculara verilen maddi zararlar tedavi giderleri aracın trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, sigorta kapsamında olmayan ve trafik sigortası kapsamında olmayan ve trafik sigortası tarafından meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiralayana rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar Kiracı tarafından karşılanacaktır.

13) Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14) Kiracı, Karayolları Yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı Karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ceza tutarı kiralayana ulaştığı tarihte yasal süresi içinde kiralayan ödeyecek ve her bir işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edecektir.

15) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle Atv’yi kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Verenin bahsedilen Atv’yi nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı Atv’nin Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, Atv’nin geri alınması sırasında Atv’de bulunan her türlü nesne veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.

16) Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır.

17) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen Atv’yi teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, Atv’yi kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde Atv kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

18) Kiracı, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta kiralayanın defter, belge, beyan ve kayıtları ile ilgili bilgisayar kayıtlarının HUMK uyarınca tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Buna paralel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı her türlü defi, itiraz ve "Kiralayanın kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin" teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

19) Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.